Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

Bendra informacijaMB SILTAI (toliau – Duomenų valdytojas) šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustato  asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomai interneto svetainei www.siltai.lt.

Taisyklių nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:Juridinio asmens pavadinimas: MB ‚SILTAI’
Juridinio asmens kodas: 110463186
Buveinės adresas:Rūtų g. 16, Kaunas  
El. paštas: Info@siltai.lt  

Prižiūrinčiosios institucijos: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.
Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi VĮ “Registrų centras” Vilniaus filiale.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Taisykles, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančias interneto svetaines ar socialinių tinklų paskyras sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose Taisyklėse. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėse/socialinių tinklų paskyrose, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.
Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainių lankytojus. 
Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.
Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).
 
Kokią informaciją apie jus renkame?
Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija, t.y. gyvenamoji vieta (adresas), vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kurie tvarkomi prekių pardavimo ir tiesioginės rinkodaros tikslu. Duomenų saugojimo terminas 10 metų nuo paskutinės pirkimo – pardavimo operacijos. 
 

Kaip naudojame jūsų informaciją? 
Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:
-          Prekių pardavimas/ paslaugų teikimas;
-          Tiesioginė rinkodara.
 
 Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais. Tai galite padaryti el. paštu info@siltai.lt , duomenų valdytojo nurodytu adresu, atsiunčiant rašytinį atsisakymą. 
 
Kam atskleidžiame jūsų informaciją? 
Mes atskleisime jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:
-       Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.

Atvejai, kada mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitoms šalims:
-       norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
-       norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
-       galime atskleisti jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju;
-       kitais atvejais su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu. 
 
Ką darome, kad apsaugotume Jūsų informaciją?
Įdiegėme atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame paslaugų teikimo tikslu. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. 
 
Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės 
Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:
-       Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
-       Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
-       Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
-       Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
-       Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
-       Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).
 
Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 
Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse 


Duomenų valdytojo interneto svetainėje(-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.
 

 

SUSITARIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS

Pirkti MB „Siltai“ internetinėje svetainėje www.siltai.lt galima be registracijos arba atlikus registracijos procedūrą.
Perkant prekes be registracijos yra užpildomi tik užsakymo vykdymui būtini duomenys – vardas, pavardė, el. pašto adresas bei telefono numeris. Tokiu atveju Pardavėjo sistemoje Pirkėjui nebus sukurta paskyra.
Perkant prekes su registracija ir tokiu būdu pateikus duomenis apie save (toliau – Duomenys) Pardavėjui, Pirkėjui bus sukurta asmeninė paskyra www.vilpra.lt svetainėje.
Tiek perkant be registracijos, tiek perkant su registracija, Pirkėjas automatiškai sutinka su MB „Siltai“ privatumo politika (paskelbta 
www.siltai.lt) bei šiuo susitarimu dėl asmens duomenų apsaugos (toliau – Susitarimas).
Šis Susitarimas dėl asmens duomenų apsaugos reguliuoja santykius, kylančius tarp prekes internetu perkančio Pirkėjo ir prekes parduodančios įmonės MB „Siltai“ dėl Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų.
MB „Siltai“ vadinama Duomenų valdytoju, o Pirkėjas vadinamas Duomenų subjektu. MB „Siltai“ ir Pirkėjas kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi.
Šalys, vykdydamos Susitarimą, vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą (toliau kartu – Asmens duomenų apsaugos teisės aktai).
 
I. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO PAGRDINDAS IR TIKSLAS
 
1.    Pirkėjas teikia UAB „Vilpra“ asmens duomenis prekių užsakymo vykdymo tikslais.
2.    Po asmens duomenų, reikalingų prekių užsakymui vykdyti, suteikimo Pirkėjas tampa Duomenų subjektu, o MB „Siltai“ – Duomenų valdytoju.  
3.    Duomenų valdytojas Duomenų subjekto asmens duomenis naudoja tik 1 punkte nurodytais tikslais.
  
II. ŠALIŲ PAREIGOS IR TEISĖS


 
4.    Duomenų subjektas įsipareigoja pateikti tik teisingus Duomenis.
5.    Duomenų subjektui kategoriškai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus Duomenis.
6.    Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:
6.1.     Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
6.2.     Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
6.3.     Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
6.4.     Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
6.5.     Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
6.6.     Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).
7.    Duomenų valdytojas, gaudamas Pirkėjų asmens duomenis, įsipareigoja:
7.1.     Tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis tik šiame Susitarime numatytais tikslais ir griežtai laikantis Susitarimo reikalavimų;
7.2.     Užtikrinti, kad asmens duomenų tvarkymas bus vykdomas laikantis Asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų;
7.3.     Užtikrinti, kad Duomenų valdytojo darbuotojai, kuriuos Duomenų valdytojas pasitelkia asmens duomenų tvarkymui, būtų įsipareigoję laikytis konfidencialumo ir duomenų saugumo užtikrinimo reikalavimų, kurie atitiktų Asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus;
7.4.     Užtikrinti, kad įmonės, kurias Duomenų valdytojas pasitelkia asmens duomenų tvarkymui bei pirkimo procedūros įvykdymui (UAB „Nordcode Technology“, UAB „Svidis“, UAB „Labbis“, UAB „Negė“, AB „Telia“) būtų įsipareigoję laikytis konfidencialumo ir duomenų saugumo užtikrinimo reikalavimų, kurie atitiktų Asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus;
7.5.     Pirkėjo asmens duomenis saugoti ne daugiau kaip 10 (dešimt) metų nuo paskutinės Pirkėjo pirkimo – pardavimo operacijos;
7.6.     Įdiegti tinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias tokį saugumo lygį, kuris atitiktų galimas rizikas, apsaugančias ir padedančias įgyvendinti duomenų subjektų teises bei leidžiančias tvarkyti asmens duomenis griežtai laikantis Asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.
8.   Jei Šalys susitaria dėl kitų nei šiame Susitarime nurodytu tikslu paslaugų teikimo, Šalys prieš šių paslaugų teikimą privalo pasirašyti papildomą susitarimą, reglamentuojantį asmens duomenų apsaugą.